X

Privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual

Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a personalului contractual din unitate în data de 24 octombrie 2017, ora 09.00 pentru funcţia de arhivist gradul II.

Privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual

Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a personalului contractual din unitate în data de 24 octombrie 2017, ora 09.00  pentru funcţia de arhivist gradul II.

Potrivit art. 41 alin 2, alin 7 din H.G nr. 286/2011 modificată şi completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea “Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice“ – examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare. Art. 43 alin. 1

Dosarul de inscriere la concursul/examenul de promovare se depune la sediul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci din str. 1 Decembrie 1918 nr. 36, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 24 octombrie 2017 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele următoare:

  1. a) referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice
  2. cerere de înscriere.

MANAGER, Viorel Burlacu

 


DECIZIA  NR.

Din

Privind: numirea comisiei de  examinare și de soluționare a contestațiilor pentru concursul  organizat în vederea ocupării unui post vacant de: arhivist debutant din cadrul Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu,, Tecuci. 

   Având în vedere, HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având in vedere, Hotărârea Consiliului Local  nr. 204 din 29.09.2017, cu privire la aporobarea modificării statului de funcţii al  Muzeul de Istorie,,Teodor Cincu,, Tecuci, prin transformarea posturilor de muzeograf SSD în muzeograf S şi de arhivist debutant în arhivist II

În temeiul Contractului de management a managerului Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu,, Tecuci

                                     Managerul Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu,,

D E C I D E: 

Art.1. Se constituie comisia de examinare pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior funcției contractuale de arhivist II, funcţie existentă în structura organizatorică a Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu,, Tecuci, după cum urmează:

Presedinte

Membri

Secretar –   

Art.2. Se constituie comisia de solutionare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior funcției contractuale de arhivist II funcţie existentă în structura organizatorică a Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu,, Tecuci, , după cum urmează:

Presedinte

Membri     

Secretar     –  

Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire prin grija Compartimentului Financiar.Contabilitate.Resurse umane. 

Manager,   Viorel Burlacu


BIBLIOGRAFIE 

Pentru examen de promovare în grad profesional, funcţia arhivist  gradul II în cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu

Ordin nr. 2371 din 06/06/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000.

Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colectiilor publice (Monitorul Oficial nr.927 din 15 noiembrie 2006), republicată 2014;

Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ( actualizată 2014);

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din  autoritățile și instituțiile publice;

Ordin nr. 2371 din 06/06/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000.

Admin: